New Age
Bevezető

1. A New Age az ókori gnoszticizmus újkori újjászületése. A 18. századi szabadkőművesek hirdették meg a New Age eljöttét, az USA-ra és a francia forradalomra célozva. Amerikában az alapító atyák, Franciaországban a forradalom vezetői olyan szabadkőművesek voltak, akik a személyes Istent elutasították, ám döntőnek tartották a különféle szellemi létezők szerepét. Elméletük a 19. században tudományos jelleget öltött. Mivel az evolúció rendszerükben központi tényező, ezért a darwini elmélet nagyban elősegítette tanításuk elterjedését.

2. A New Age az ember valós lelki igényeire kíván választ adni, teljesen eltérő módon, mint ahogyan azt a kereszténység teszi. Visszanyúlnak a kereszténység előtti pogány és démonikus vallásokhoz (druidák, kelták, ősmagyar sámánizmus stb.), és azt a modern ember ízléséhez igazítva kínálják fogyasztásra. Ugyanezt teszik a különféle pszichológiai technikákkal is. Ez utóbbiakat előszeretettel veszik át katolikusok is, nem egyszer szervezett lelkigyakorlatokon, de papnevelő intézetek és szerzetes növendékházak is. Ilyen például a jezsuiták által propagált enneagram, mely a karakterelemzés 9 típusának módszere, illetve Anthony de Mello írásai, vagy Pierre Teilhard de Chardin nézetei.

3. A New Age azonosan gondolkodók laza hálózata, mely biztosítja a közös érdeklődésű, de különböző fokon, és eltérő mértékben elkötelezett emberek egybegyűjtését. Tagjai a fő célkitűzéseket illetően azonos nézeten vannak, de nagyon különbözőek álláspontjaik a mozgalomban való részvétel módját, és az egyes kérdésekről alkotott nézeteket tekintve egyaránt. Az ezoterikus vallásosság egyik válfajával állunk szemben, egy olyan kulturális mozgalommal, melynek lényege, hogy elveti a racionalitást és a miszticizmusra teszi a hangsúlyt.


Kulturális változás

4. A New Age központi gondolata, hogy a kereszténység korából (halak) egy Új Korba (vízöntő) lépünk, ami egy Új Világrend megvalósulását hozza magával. A csillagkép szerepét a teozófiától, spiritizmustól és az antropozófiától, illetve ezek ezoterikus elődeitől vették át. A nyugati kultúra a materialistákat is beleértve, alapvetően keresztény gondolkodású. A New Age egy új gondolkodásmódot, lényegében egy új kultúrát kíván bevezetni, melynek főbb elemei: globális politikai és gazdasági egység, a demokrácia sajátos értelmezése, a kommunikáció és az oktatás központi szerepe, az orvostudomány és a természetgyógyászat ötvözése, a tudomány és a miszticizmus összekapcsolása, a technika és az ökológia egyesítése, az androgin jellegű önértelmezés, vagyis annak az elméletnek az uralmáról van szó, mely szerint mindenkiben vannak férfi és női jegyek - animus és anima. Mindez sok tekintetben a középkori alkimista eszmék újjáéledése.

5. A következő tényezők képezik a tervezett kulturális változás alapját:

- A rendezett tudományos fizika helyett a kvantumfizika misztikus értelmezése.
- A racionális gondolkodás helyett a megérzés kizárólagos szerepe.
- A férfiasság helyett a nőiség uralma az egyénben és a társadalomban egyaránt.

6. A keleti vallásokat vegyítik a régi pogány vallásokkal és a modern pszichológiával. A kereszténységet a paradigma (az értékek és módszerek egy adott civilizáción belüli mindenki által elfogadott összessége) megváltoztatása (paradigmaváltás) által kívánják feloldani.

7. A New Age úgy lép fel, mint amely ellentmond a materializmusnak, valójában a racionális ésszerű gondolkodást kívánja felváltani egy sejtelmes miszticizmussal. A mozgalom tömegméretű világhódító útjára 1969-ben indult a Woodstock-i fesztivállal, illetve a Hair musicel, és film által. Az akkori szubkultúra ma a kultúra fő árama a tudomány, művészet és vallás területén egyaránt. Ez az új politikai és ökológiai tudatosság óriási hatással volt az emberek életstílusára. Ma a tudomány, egészségügy, pszichológia, vallás, mind azzal van elfoglalva, hogy alapelveit gyökeresen átrendezze. Ez a hatalmas világméretű változás maga a New Age. Ennek a civilizációs, kulturális változásnak, történelmi korszakváltásnak a tünete a New Age mozgalom.

8. 1977-ben a New Age mozgalom 210 tagú központi vezetősége, a társadalmi átalakuláson dolgozó úgynevezett "Vízöntő Összeesküvők" körében Marilyn Ferguson felmérést készített arra vonatkozóan, hogy kik voltak azok a gondolkodók, akik hatottak rájuk, akik ezáltal döntően befolyásolták a New Age szellemiségét. Az eredmény fontossági sorrendben a következő lett:

- Pierre Teilhard de Chardin
- C. G. Jung
- Abraham Maslow
- Carl Rogers
- Aldous Huxley
- Roberto Assagioli
- J. Krishnamurti.

9. Amint látjuk az első számú tanítómester egy jezsuita szerzetes. Az alábbiakban további gyakran megemlített személyek szerepelnek, akik között több katolikus gondolkodó is található:

- Paul Tillich
- Hermann Hesse
- Alfred North Whitehead
- Martin Buber
- Ruth Benedict
- Margaret Mead
- Gregory Bateson
- Tarthang Tulku
- Alan Watts
- Sri Aurobindo
- Swami Muktananda
- D.T. Suzuki
- Thomas Merton
- Willis Harman
- Kenneth Boulding
- Elise Boulding
- Erich Fromm
- Marshall McLuhan
- Buckminster Fuller
- Frederic Spiegelberg
- Alfred Korzybski
- Heine von Foerster
- John Lilly
- Werner Erhard
- Oscar Ichazo
- Maharishi Mahesh Yogi
- Joseph Chilton Pearce
- Karl Pribram
- Gardner Murphy
- Albert Einstein

10. A New Age szellemi vezetőit a felsoroltak nézetei inspirálták, amiket a maguk elgondolása szerint értelmeztek.


A New Age jellemző tanítása

A paranormális létezők iránti élénk érdeklődés

11. Természetfeletti lények, szellemi energiák megidézése, hogy segítségükkel uralhassuk életünket és karrierünket.

Szeretet energia

12. A New Age szerint nincs különbség jó és rossz között. Az emberi tettek vagy a megvilágosodásnak vagy a tudatlanságnak a gyümölcsei. Ezért senkit sem ítélhetünk el, és senkinek sincs szüksége bocsánatra. A gonosz létezésében való hit csak negativitást és félelmet eredményez. A negativitásra szeretettel kell válaszolni, de ez nem olyan szeretet, melyet tettekre kell váltani, hanem tudati beállítódásról van szó. A szeretet energia magas frekvenciájú rezgés. Ha ráhangolódunk harmóniában leszünk az univerzummal, és így egészségesek és sikeresek leszünk.

Egészség

13. A New Age szerint a betegség és a szenvedés oka az, hogy valamit a természet ellen teszünk. Az immunrendszer a kapocs test és lélek között. Aki ráhangolódik a természetre az egészséges lesz, és anyagi jólétre számíthat, sőt akár a halál is elkerülhető. Ha kifejlesztjük emberi képességeinket (humán potenciál), akkor ez kapcsolatba hoz bennünket belső istenségünkkel, és énünk elidegenedett részével. Ez az úgynevezett megváltozott tudatállapotban érhető el, mely különféle tudattágító technikákkal, elsősorban a transzperszonális pszichológia és drogok által biztosítható. A megváltozott tudatállapot szakértői a sámánok, akik képesek közvetíteni a szellemi lények és az ember között. Az egészséget elősegítő módszerek elsősorban ősi pogány vallásokból és az 1960-as 1970-es években New Age központokban kidolgozott pszichológiaitudatállapotban érhető el, mely különféle tudattágító technikákkal, elsősorban a transzperszonális pszichológia és drogok által biztosítható. A megváltozott tudatállapot szakértői a sámánok, akik képesek közvetíteni a szellemi lények és az ember között. Az egészséget elősegítő módszerek elsősorban ősi pogány vallásokból és az 1960-as 1970-es években New Age központokban kidolgozott pszichológiai módszerekből tevődnek össze: akupunktúra, biofeedback, csontkovács, kineziológia, homeopátia, írisz-diagnosztika, masszázs, testmunka (például: orgonómia, Feldenkrais, reflexológia, Rolfing, poláris masszázs, terapikus érintés, stb.), meditáció, vizualizáció, táplálkozási terápiák, pszichikus gyógyítás, gyógynövények, kristályok, fémek, zeneterápia, színterápia, reinkarnációs terápia, 12-lépéses program, önsegítő csoport. (Természetesen ezek nem mind vetendők el teljes egészében.) A gyógyulás bennünk van, állítják, csak kapcsolatba kell lépni a belső vagy kozmikus energiával. A reinkarnációt átdolgozták a nyugati ember elvárásai szerint, vagyis nem egy rossz megszüntetendő dolog, hanem kozmikus evolúció. Hozzá juthatunk előző életeink ismeretéhez az álmok és meditációs technikák segítségével. A kozmikus evolúcióval megválaszoltnak tekintik az isteni igazságosság szerintük megoldatlan kérdését.

Teljesség

14. A New Age szerint a lényeg a teljesség keresése. Elutasít minden dualizmust, melyet a tudatlan zsidó-keresztény civilizáció termékének tart (például: Teremtő-teremtés, szellem-test). Természetesen ezek nem a dualizmus formái. Amennyiben a New Age tájékozottabb lenne a nyugati civilizáció és a dualizmus terén, akkor azt a manicheizmusban fedezhetné fel. Elutasítják az ésszerű gondolkodást, és a holizmust teszik mértékadóvá, melynek értelmében törekednek az egyesítő tudatra, a globális hálózatépítésre (internet). Az ökotudatos gondolkodásra nevelés mögött is a New Age áll Gaia hitével, mely szerint bolygónk egy organikus isteni élőlény, aminek mi csak elemei vagyunk.


A New Age gondolkodás alapelemei

15. A keresztény hagyomány és a tulajdonképpen belőle származó természettudományos racionalista humanizmus egyaránt súlyos és látványos törést szenvedett az 1968-as diáklázadások során. Az addig uralkodó bölcsesség és értékrend, az európai kultúra elvesztette tekintélyét és érvényét. Egy új globális spiritualizmus lépett színre, mely magába integrál minden valaha létezett vallási hagyományt, miközben követőitől nem kíván semmilyen elköteleződést.

16. Az egység és sokaság örök filozófiai kérdését úgy oldja meg a New Age, hogy a valóságos különbözőségeket tagadja, és azokat el kívánja törölni. Ezért támogatja a holizmust. E nézet szerint nincs különbség férfi és nő, hetero- és homoszexuális, alany és tárgy, tudomány és vallás, Isten és kozmosz, teljesség és szentség között. A holizmus szellemében úgy tekintenek bolygónkra, mint egy élő organizmusra (Földanya-Gaia), melynek az egyes ember szerves alkotórésze, egy-egy sejtje. A Föld is csak része a nagy élő szervezetnek: az univerzumnak. Várakozásuk szerint a Földanya melege áthidalja a szakadékot a teremtés és a zsidó-keresztény transzcendens Atyaisten között, és leszámol azzal a hittel, hogy egy személyes Isten megítél minket. A New Age gondolkodást a panteista szemlélet irányítja.


A New Age szellemiség bölcsője

17. A New Age az ezoterikus teozófiai hagyományban született. A 18. és 19. században az ezoterikus kultúra részei: szabadkőművesség, spiritizmus, okkultizmus, teozófia.

18. Az ezoterikus kultúra fő nézetei:

- A természet egységes élő létező.
- Az ember kapcsolatba léphet a láthatatlan világgal:
a) képzelő erő útján
b) szellemi létezők közvetítése által
c) különféle rítusok segítségével
- Az ember beavatást nyerhet a világ titkos tanaiba egy lelki átalakulási út révén.
- A gnózis a tudás legmagasabb rendű formája, mely maga az üdvösség.

19. A New Age vegyíti az alkímiát, mágiát, asztrológiát és a többi hagyományos ezoterikus elemeket a nyugati kultúra egyes eredményeivel: oksági törvények, evolucionizmus, pszichológia, vallástudomány.

20. 1875-ben New Yorkban Helena Blavatsky megalapította a Teozófiai Társaságot, melynek eszméi és célkitűzései nagy hatással voltak Adolf Hitlerre, aki egy Új Kor eljöttét hirdette, egy új világrend szükségességét, melynek vezető ereje, központi magja Németország. Az SS 1940-től nemzetiségre, hitre, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül egyesítette az embereket az új eszme zászlója alatt. Az indiai szimbolikából származó horogkeresztet Hitler Blavatskytól kölcsönözte, akinek gyakori témája volt a női emancipáció, tarkítva a judaizmus, kereszténység, és az iszlám hímnemű Istene elleni kirohanásokkal.

21. A New Age a vízöntő kor előhírnökének tekinti William James amerikai pszichológust, és Carl Gustav Jung svájci pszichiátert, akik a tudattágítás útján kezdték meg az emberiség szemléletének átalakítását. James azt hirdette, hogy az emberek képesek saját sorsuk megalkotóivá válni. Jung pedig egyfajta vallássá alakította a pszichológiát azzal, hogy az ezoterikus spekuláció tartalmaival töltötte azt meg. Asszisztense, Marie-Louise von Franz fordította le számára a középkori alkimisták írásait. Franz munkáiból jól kiviláglik a jungi pszichológia eszmei háttere, a manicheizmus. Jung szerint a pszichológia a modern mítosz. Jung gondolkodásában a fő helyen a Nap kultusza állt, ahol a Nap az életenergia (libidó) egy adott emberben, és leszögezi: "ez az összehasonlítás nem puszta szójáték". A New Age hívei Jung azon szakaszait idézik szívesen, amelyek a keleti vallásokkal és az asztrológiával kapcsolatosak, míg katolikus rajongói a katolicizmusról írtakat. Sok katolikus személyiség és lelkiségi intézmény Jung pszichológiájának hatása alatt áll. Részben ez bújik meg a napjaink katolicizmusában tapasztalható szélsőséges Mária kultusz (anyaisten) jelensége mögött is.

22. A New Age mozgalom Skóciából és Kaliforniából indult útjára, ma is itt vannak központjai. Kaliforniában dolgozták ki a transzperszonális pszichológiát, melyre nagy hatással voltak a keleti vallások és Jung. A transzperszonális pszichológiában keveredik a tudomány a miszticizmussal. A kollektív tudattalan egy olyan mítosz, melyet ma már mindenki, mint tudományos megállapítást fogad el.

23. A kozmosszal való eggyé válás, az istenné válás képességét kínálja. Ehhez kapcsolódik a globális tudat, és az ökológiai válság gondolatának terjesztése, aminek célja az istenséggel való foglalkozás, mely maga a természet.


A New Age nézete az emberről

24. A New Age alapvetően abból indul ki, hogy az emberi személyiség különféle technikák és terápiák által fejleszthető. Nietzschével együtt úgy gondolja, hogy a kereszténység gátolja az egészséges személyiség megvalósulását. Önteremtő én-ről beszélnek: a tökéletesség az én beteljesülését jelenti számukra, egy olyan értékrend alapján, melyet mi határozunk meg magunknak, és azt a magunk erejéből érjük el.

25. Ehhez kapcsolódik az ezotéria, vagyis a tudáskeresés, és a mágia, mint a hatalomszerzés eszköze, mely egészen a sátánizmusig fajulhat.

26. A New Age áll a népességszabályozás, és a géntechnikai kísérletek mögött. A régi álmot kívánja valóra váltani: az ember újrateremti önmagát. Az embert isteni lénynek tekinti: társ-teremtők vagyunk, magunk teremtjük a magunk valóságát. Nincs bűn csak tökéletlen tudás. A pszichológia út az üdvösséghez.


A New Age nézete Istenről

27. Isten nem személyes, nem transzcendens, nem teremtő, hanem személytelen energia, az élet-elv. Minden Isten. A Krisztus név azok címe, akik elérték azt a tudatállapotot, melyben isteniként ismerik fel magukat. Az isteni kozmikus energiát Szentléleknek nevezik. Szerintük minden valaha létezett vallás jó, kivéve a három monoteista vallást. A New Age áll a keresztényellenesség (krisztofóbia), az antijudaizmus, és az iszlámellenes hadjárat mögött. Ezzel szemben különösen kedvelik a termékenységi kultuszokat.


A New Age nézete a világról

28. Elutasítják a klasszikus fizikát, és a kvantumfizika ideológiai értelmezésű kizárólagosságát hirdetik. Csak energia létezik. Minden egy, az energia az univerzum egyetlen organizmusát élteti, mely evolúciós folyamaton megy keresztül. A világ örök és önfenntartó. Az univerzum egyetlen hatalmas energiarezgés. Látható, hogy a New Age hatására egy gnosztikus elitizmus uralkodik a nemzetközi politikában, mint globális kormányzásra törekvő erő. Az egész van mindenben, és minden az egészben van. Minden ember egy idegsejt a Föld központi idegrendszerében.


New Age és kultúra

29. A New Age népszerűsége abból adódik, hogy kulturálisan stimulálják az érdeklődést iránta. Amíg a vallások egy közösség keretein belül bontakoztatják ki a személyt, addig a New Age az egoizmus kibontakoztatásán fáradozik, miközben paradox módon kollektivizálja a társadalmat. Az egyéni tudat megváltoztatásával akarja a kollektív tudat átalakulását elérni. A belülre figyelést ajánlja, de ezzel a külvilágtól való elfordulással szűkül az egyén politikai játéktere. Heves érdeklődést keltenek bolygónk problémái iránt (ökológiai kérdések, túlnépesedés, fegyverkezés, politikai instabilitás), de ez csak figyelemelterelés más ugyanilyen fontos politikai és társadalmi kérdésekről. Az új világrend egy olyan demokrácia, ahol az embereket tudtuk nélkül manipulálják. Észre sem veszik, hogy nem szabad társadalomban, hanem kifinomult diktatúrában élnek, azt hiszik szabadok, pedig irányított bábok.

30. A saját beteljesüléssel való magánjellegű foglalkozás ténylegesen megakadályozza egy szilárd vallásos kultúra kialakulását. Az önzés tömegek által vallott filozófiájával állunk szemben. A New Age elérte, hogy az emberek az abszolút hitek és normák hallatán azt asszociálják: követője olyan ember, aki képtelen elviselni mások nézeteit és meggyőződését. Ugyanakkor a New Age kizárólagosságra törekvő erőszakosságát jól mutatja, hogy egyre több vállalat megköveteli dolgozóitól, hogy meditáljon és tudattágító technikákat alkalmazzon munkahelyi kötelességeinek részeként.

31. A New Age-nek nemzetközileg befolyásos csoportokkal közös célja a vallások felváltása egy egyetemes vallással. Ezzel összefüggésben összehangolt erőfeszítéseket tesznek egy globális, mindenki számára kötelező új etika létrehozására. Az ökológiai kérdések átpolitizálódása pedig népszerűsíti a Földanya (Gaia) imádását.


A New Age lelkiség

32. A New Age lelkiség kozmikus misztika, melynek lényege az egyetemes erőkhöz való kapcsolódás (kollektivizmus). Lelkiségének metafizikai alkotóeleme a gnoszticizmusból fakad. Tagadják a történelmet (lásd amerikai mítosz), az időt és az intézményeket. Pszichológiai alkotóeleme az ezoterikus kultúra és a pszichológia keveréke. A pszichikus jelenségeket összetévesztik a bölcsességgel, a transzállapotot a lelkiséggel, a New Age látásmódot a végső igazsággal. A New Age követők felfedezik a számukra addig ismeretlen belső élet valóságát, mely lenyűgözi őket, de mindent, így ezt is a fogyasztás szemszögéből nézik. Ezért aztán a New Age bár nem keresztény, de nem is buddhista, mert nem tartalmazza az önmegtagadást. A misztikus egyesülés így csupán virtuálisan valósul meg.

33. A New Age különféle technikákat ajánl a megvilágosodáshoz. Isten bennünk rejlik, egész pontosan mi magunk isteni lények vagyunk és a bennünk rejlő korlátlan erőt kell felfedeznünk. Az univerzum mellyel egyek vagyunk (minden egy), maga az Isten, azon kívül nincs semmi.

34. A New Age technikák a pszichikai sebezhetőség állapotát idézik elő, ugyanakkor nem imádságok, csak azok előkészítői. Intenzív élményeket nyújtanak, kellemes belső állapotba, vagy kényelemérzetre vezetnek. Gyakorlóik nem lépnek tovább az imádság birodalmába, így egy alacsonyabb szinten megrekednek. A lelkiéletben való elmélyülést kínáló technikák a saját képességekre építenek, így az egész New Age lelkiség lényege az önzés, az önimádat. A jelszó: bízz önmagadban! A tekintély az ego lesz. A New Age szerint mindenki egy, míg a kereszténység ezzel ellentétben azt állítja, hogy minden emberi személy különálló lény, aki egyetlen életéért teljes mértékben felelős, vagyis e felfogás lényege a felelősség és a szabadság. A New Age lelkisége kimondottan keresztényellenes.

35. A katolicizmus mindig nagyra értékelte az értelem szerepét a hit igazolásában, valamint Isten, a világ, és az ember megértésében. A New Age az értelmet elutasítja azt hangoztatván, hogy az hideg, számító, és embertelen. A racionalitás valójában az egyetemesség előnyét kínálja: mindenki szabadon hozzáférhet. Ebben az értelemben a kiemelkedők, vagyis az elit szerepe az átlátható módon szolgálva vezetés. Ezzel szemben a New Age gnosztikus misztikusát mágikus titkai a többiek fölé emeli, vagyis ez az elit felsőbbrendű hatalmával elnyomva uralkodik.

36. Manapság már elfeledett a kereszténység gazdag szimbolikája, és művészi, esztétikai, zenei hagyománya. Ezeket fel kell tárni, és tudatosítani szükséges. Elengedhetetlen a Szentírás alapos ismerete, de nem ez az elsődleges, hiszen a kereszténység nem a holt betű, hanem az élő Isten hirdetője. Ezért a legfontosabb az Istennel való találkozás a szentségekben és az imában. A keresztény üzenet értelme itt tárul fel igazán. A kereszténység olyan, mint egy gótikus katedrális, a New Age pedig, mint egy nagy bevásárlóközpont. A New Age nem állja ki a próbát a kereszténység mellett, egyszerűen nincsenek egy fajsúlyban. Ehhez azonban láthatóvá kell tenni a katedrálist, felszínre hozva a kereszténység lelki örökségét. Nem népszerűségi versenyre kell gondolni, hanem a művelt, gondolkodó emberekkel való párbeszédre.Felhasznált irodalom

Jézus Krisztus, az élő víz hordozója. Keresztény reflexió a "New Age"-ről. Vatican City, 2003. Szent István Társulat, 2003.Megjegyzés

Készült: 2009-ben.
2011. január 14.