G. I. GurdjieffFilozófiájának bemutatása és értékelése


Bevezetés

1. Georges Ivanovich Gurdjieff (1866/72/77?-1949) az orosz cári birodalomban született, örmény területen. Származását tekintve görög-örmény. Titkos spirituális tanok után kutatva megjárta Egyiptomot, Indiát, a Közel-Keletet, és Közép-Ázsiát. 1912-től Moszkvában tanította az öntudatra ébredés módját (Negyedik út). Sajátos mágikus táncot dolgozott ki a kozmikus rezgések befogadására, melynek lényege geometriai alakzatok folyamatos ismétlése. 1917-ben szülőföldjére távozott, majd a vörösök bevonulása elől Törökországba menekült. 1921-től Franciaországban élt.

2. Tanításának nagy összefoglaló műve A Mindenségről és Mindenről, közismert nevén a Belzebub történetek. Ez a mintegy ezer oldalas könyv Gurdjieff világképének esszenciáját adja. "Előkészítési korom alatt általános jelenlétemben kikristályosodott három különleges pszichikai adatnak köszönhetően én tényleg a magam nemében egyedülálló vagyok." (20. oldal.) Különlegességének előjeleiről is beszámol, mint például hétgyökerű zápfogáról (26. oldal), ami a Hét Törvényének kifejeződése, vagy arról hogy gyerekként anyja szoknyájába kapaszkodva toporzékolt, majd hirtelen elkezdte utánozni a szomszéd szamarának a hangját. (22. oldal.) Ezek a mondatok mentális zavarra utalnak, de ezzel együtt is láthatóan zseniális tehetséggel állunk szemben.

3. Gurdjieff a jómódú örmény kereskedő életét élte perzsaszőnyegek európai forgalmazásával. Tanainak terjesztését a szektákhoz hasonló módon végezte, ennek érdekében pénzgyűjtő úton járt az USA-ban. Világképét ma is követik, leginkább Ouspensky átfogalmazásában, aki egzakt módon kísérelte meg tudományos rendszerré fejleszteni. Gurdjieff életművét ettől függetlenül is érdemes, mint az emberiség kulturális alkotásainak egyikét megismerni és a feledéstől megóvni. Nézetei nagyrészt misztikus képzelgések, sőt időnként felháborító ostobaságok, de találunk közöttük helytálló lényeges megállapításokat is. Tanítása megköveteli a hitet, tudniillik rendszeresen azzal áll elő, hogy ezt vagy azt most még nem érthetjük de fogadjuk el. Nem ritkán érvel azzal a kijelentéssel, hogy "bizonyos valami", ám ez nem más, mint maszatolás, amit tovább fokoz általa kiötlött szavakkal, így megtakarítva a pontos definiálást. Világképe végeredményben fülledt levegőjű ázsiai-bizánci patriarchális despotizmus.

4. A cím értékelésem szerint a szelektálást szolgálja, ugyanis a Belzebub név meghatározott asszociációkat kelt bennünk, amihez semmi köze az írásnak, így a szerző szándéka és elképzelése szerint csak egy bizonyos fejlettségi szintet elérők veszik kézbe a könyvet. Ugyanezt a célt szolgálja a bevezető fejezet is, a nem kellőképpen felkészültek eltántorítását a további olvasástól. A szerző nem száraz tanítást ad, hanem az első és utolsó fejezetet leszámítva egy regényszerű kerettörténetben meséli el vízióját a világról. Megírása idején (1924) a történet rendkívül aktuális és modern volt, ám éppen emiatt vált mára elavulttá. A történetben szereplő különféle űrhajók működési elveinek leírása kifejezetten fárasztó, míg a hatalmas villanyégőként bemutatott vizsgálati műszer a benne elhelyezkedő korabeli búvárruhában lévő kutatókkal, akik egy csövön keresztül kommunikálnak egymással, ma már nevetséges.


Tanítása

5. Gurdjieff víziója lényegében Rudolf Steiner világképének a tükörképe. Steiner szerint minden szellemi létezés, az anyag csupán a szellem kikristályosodása. Gurdjieff szerint viszont minden anyag, aminek a kikristályosodási folyamata értelmi minőséget hoz létre. "A Világegyetemben minden kivétel nélkül anyag." (112. oldal.) A kozmikus törvény három aspektusban nyilvánul meg:

- Szent Állítás
- Szent Tagadás
- Szent Egyesítés

Ennek a három független erőnek az egyesülése hozza létre az úgynevezett aktív-elemet, ami azután újra szétbomlik, majd ismét összeáll. Ez az állandó pulzálás a teremtő erő. "Mindenütt-jelenvaló aktív elem, mely észlelhetetlen, és amely minden dolog létezésének alapelve, oka, és fenntartója." (131. oldal.) Ugyanakkor a Világegyetemen kívül létezik egy örökkévaló szellemi létező, amely mint valami tudós feltaláló teremti a Kozmosz törvényeit és ha kell változtat rajtuk, hogy a Világegyetem megfelelően a céljára irányulva működjön. Ez lényegében antropomorf elképzelést takar.

6. A Világegyetem minden bolygóján léteznek az adott bolygónak megfelelő élőlények. Az ember sok más létezőhöz hasonlóan háromagyú élőlény. (A növények egyagyúak, az állatok kétagyúak.) A háromagyú lények agyai a következőek:

- az agyban a Szent Állítás
- a hátgerincben a Szent Tagadás
- a mellkasban lévő idegkötegben (plexus solaris) a Szent Egyesítés

Ez utóbbi az ember testében egy hiba folytán szétszórva lokalizálódott. Emiatt a kötelező fejlődés leállt, egyedül csak a Szent Tagadás fejlődik. Ezért a legtöbb embernek csak teste van, ami a halállal örökre elpusztul. Megkülönböztet planetáris testet, ez a fizikális test, és felső lényi testet, ami a lélek. Ez utóbbi nem születik velünk, hanem ki kell fejleszteni. Ha nem sikerül a halál végleges.

7. A Világegyetem feladata a kiteljesedés, ennek érdekében működik minden természeti törvény. A háromagyú lények feladata az öntudatra ébredés. Közülük az egyik, az ember elromlott állapotban van, ezért nem fejlődik bolygónk, ami az egész Világegyetem fejlődését hátráltatja. Ezért időközönként külső lényi beavatkozások szükségesek az egyensúly fenntartására.

8. A lényi tudat működése szétvált az emberben két különálló tudatra, amelyek mindenben különböznek egymástól. A tudatról és a tudattalanról van szó, amik szerepüket tekintve felcserélődtek. A tudatos én valójában egy álomvilág, az igazi öntudat a tudattalanban van. Az emberi álom az asszociációs mozdulatok folyamata. Ahhoz hogy az ember öntudatra ébredjen, aktiválnia kell a tudattalanját. Jelenleg azonban olyan álltanítások hódítanak, mint az okkultizmus, teozófia, spiritualizmus, pszichoanalízis, stb., amelyek ezt megakadályozzák. Gurdjieff többször tesz heves kirohanást a pszichoanalízis ellen, új káros módszerként meghatározva azt, miközben láthatóan nem ismeri, a hipnotizmus egyik válfajának tekinti, holott Freud már kezdetben felhagyott a hipnózis alkalmazásával. (468. oldal.) A helyes utat mutató Buddha tanait állítása szerint teljesen meghamisították. Úgy véli, hogy a Földön lévő minden tévedés oka az okoskodás, ami alatt Gurdjieff a logikus gondolkodást érti, a filozófiait és természettudományost egyaránt.

9. A férfi és a nő két alapelv. A férfi az állítási pozitív erő, a nő a negatív ellenállási erő. Az őket összekapcsoló egyesítő erő új lény kialakulását idézi elő. Az anyag ami ezt biztosítja a Szent Sperma, amelynek a fajfenntartáson túli rendeltetése az öntökéletesítés. Ezt a hatását a testben visszatartva éri el, ám az emberek élvezetként eltékozolják. Mindebből arra kell következtetnünk, hogy a nők mivel nincs visszatartható Szent Spermájuk nem is tökéletesedhetnek, tehát az állatokhoz hasonlóan halálukkal megsemmisülnek.

10. Gurdjieff valóságosnak tartja Atlantisz mítoszát. Állítása szerint azok a férfiak, akik Atlantisz elsüllyedése után egy szigeten nők nélkül maradtak, elkezdtek természetellenes módon onanizálni és fajtalankodni. Álláspontja szerint nemi egyesülés csak férfi és nő között jöhet létre, kizárólag gyermeknemzés céljából, lehetőleg élvezet nélkül. A szabad párválasztás antiharmóniát teremt, ezért hozzáértő szakembereknek kell eldöntenie, hogy ki kivel házasodhat a szükséges harmónia érdekében. Ami a nőket illeti, akik egy másik szigeten férfi nélkül maradtak, nos ők sokkal ravaszabbak és találékonyabbak lévén nem elégedtek meg az önkielégítéssel, egymással viszont nem szerelmeskedtek, hanem állatokkal közösültek. Ebből a kapcsolatból születtek a majmok, akik fizikálisan állatok, pszichikusan nők. (228. oldal.) Gurdjieff kifejti, hogy a nők ugyan teherbe eshetnek állatoktól, de a férfiak Szent Spermája nem termékenyít meg állatokat.

11. Atlantisz tudósai megsejtették a Világegyetem céljáról szóló igazságot. Földrészük megsemmisülése után, aki életben maradt közülük a fáraók birodalmába gyűlt össze Egyiptomban. Ugyanekkor a Földre költöztek más bolygóról való háromagyú lények. Manapság is élnek közöttünk ilyen embernek kinéző idegen lények, akik Európában élnek; az egyikőjük temetkezési vállalkozó, a másik egy társkereső irodát, míg a harmadik egy pénzváltó hálózatot működtet. Ezeket a Belzebub törzséből származó lényeket nevezik az emberek ördögöknek.

12. Az Egyiptomba összegyűlt atlantiszi tudósoktól származik a szfinx, ami az ő jelképük. Ez egy allegorikus alak, amely arra utal, hogy az embernek kényszerítenie kell magát az önkiteljesítésre. Egyiptom hanyatlása után a Perzsa uralkodó Babilonba vitette az atlantiszi tudósok utódait, akik tovább őrizték a valódi tudást. Ebben az időben Babilonban jött létre két ellentmondásos tanítás: az egyik szerint van emberi lélek, a másik szerint nincs. Az első az idealizmus avagy dualizmus, a második pedig az ateizmus.

13. Gurdjieff tanítása szerint a Földre küldetett egy háromagyú lény, aki sumer alakban öltött testet. Ő dolgozta ki azt a módszert, amivel a megromlott emberi természet célba juttatható. A kiválasztott tanítását egy természettudós később lerombolta és megsemmisítette, és akinek a könyvben közölt beszéde lényegében a Francia Forradalom eszméit tartalmazza: szabadság, egyenlőség, testvériség. (321-323. oldal.) A természettudósok hordája ezután "egy egészen sajátos, úgynevezett köztársasági kormányzati formát" vezetett be. (326. oldal.)

14. Gurdjieff várakozása szerint, ha majd az általa kijelölt úton megindul az emberi fejlődés, az majd felbomlasztja a társadalmi osztályokat, sőt magát az államot is. A társadalmi normák, a jó modor valójában nem más, mint őszintétlenség. Azzal hogy ezekre a dolgokra nevelik a gyermekeket azt érik el, hogy felnőttként automatikusan cselekszenek, pontosan úgy ahogyan nevelték (programozták) őket; az őszinteség pedig visszahúzódik a tudattalanba.

15. Tanítása szerint a mai világban minden baj forrása a görög-római civilizáció. Az ókori görögök ugyanis kitaláltak egy fantazmagóriát, amit elneveztek tudománynak, a rómaiak pedig elterjesztették a szexuális élvezetet. Az európai civilizáció e két dolog miatt elpusztítja az embert. A sportról mint életrövidítő görög találmányról beszél: a sport kábítószer, amit tudatosan adagolnak a tömegnek, hogy eltereljék a figyelmet a bajokról, és lekössék az embereket valamivel. (362. oldal.) A sport helyett a vásárlást, szórakozást, és a szerencsejátékokat ajánlja, név szerint megemlítve Monte-Carlot. (560. oldal.) Ugyanakkor úgy véli, hogy aki túl sokat olvas az túl sokat gondolkodik, ami szerinte ártalmas. (359. oldal.) A művészetet is rendkívül ártalmas dolognak tartja, méghozzá olyannyira hogy külön fejezetben ítéli el, különös tekintettel a színházra, amely a misztériumjátékok helyét foglalta el még a görög civilizáció kezdetén. A színelőadások szerinte nagyon ártalmas hatást váltanak ki azzal, hogy visszafejlesztik a pszichét.

16. A Hét Törvénye egyetemes törvény, ám a Földön mára már csak a hét napjaiban tükröződik. Gurdjieff szerint minden a Hét Törvénye alatt áll, így például minden hang hét tónusból tevődik össze, a fehér sugarat hét szín alkotja, de maga az ember is hét különböző csoportra osztható tudatossági szintje alapján. Az ókorban még ismerték ezt a törvényt, a korabeli építészeti csodáknak is ez a titka. A kozmikus rezgések is ezzel állnak kapcsolatban, ám ezeket a rezgéseket az ember hibás működése folytán már nem képes észlelni. Minden rezgés hét más független forrástól függ, azok egyenként mind szintén hét-hét forrástól, és így tovább, amíg el nem jutnak "a hét tulajdonsággal rendelkező Nagyon Szent Egyedüli Rezgésig, ami a Mindenfölött Szent Eredeti Forrásból ered." (380. oldal.) Ezek észlelésére dolgozta ki Gurdjieff a már említett sajátos táncát.

17. Gurdjieff beszél a középkori könyvmásolókról, akik szerinte a Babiloni (sumer) civilizációban megjelenő küldött igaz tanainak elemeiből sokat átmentettek az európai civilizációba. Ezeket a kódexeket olvasva egy Ignác nevű szerzetes megsejtett valamit a lényegből, és társaival megosztotta felfedezését. Elkezdett a régi tan, vagyis a kozmikus rezgések törvénye szerint egy templomot építeni, ám irigységből társai megölték. Ez az Ignác az építészet után kutatva Afrikában járt, ahol belépett az Igazságot Keresők Csoportjába. Ez a társaság később Európába települt és a Bencés nevet vette fel. Az Ignác által épített templom ma is áll: Mont-Saint-Michel. Egy másik európai is felfigyelt a régi tanításokra, sőt mind meg is fejtette őket. "Ez a bölcs földi háromagyú lényt Leonardo da Vinci-nek hívták." (421. oldal.)

18. Gurdjieff magyarázata szerint a fáraók teste azért maradt meg (múmia), mert a Szent Tagadás, Szent Állítás és a Szent Egyesítés rezgéseit bezárták az egyiptomi tudósok a sírkamrába. Az ásatások során a kutatók behatoltak e szentélyekbe, ahonnan a Szent Egyesítő anyag erejének nem volt ideje a térben feloldódnia, behatolt a belépő emberek testébe, és ott a törvények szerinti hatást váltotta ki. (478. oldal.)

19. Az ember pszichizmusának problémája kapcsán megállapítja, hogy nincs összhang a világrajöttünk és létezésünk helyének egyéni sajátos tempója, valamint a lényi-gondolkodásunk formája között. Ennek demonstrálására egy hasonlat segítségével bemutatja a fél-ázsiai típust. Ha a típusokat madarakként kellene meghatározni, akkor az európai típust pávaként lehetne difiniálni, amely a leggyönyörűbb és legfényűzőbb madár, míg a többi kontinens népeit az általa leghaszontalanabb és legkoszosabb madárként meghatározott varjúként. Azok a népek, amelyek ázsiai származásúak ugyan, de európaiakká szeretnének válni, lassanként megszűnnek varjak lenni, ám pávákká sem válnak, hanem pulykává lesznek. A pulyka elengedhetetlennek tartja az állandó szájhősködést, és így minden ok és értelem nélkül páváskodik. Képzelgései és hülye (sic!) álmodozása által hajtva még akkor is szájhősködik és páváskodik, amikor senki oda sem figyel rá. (488. oldal.)

20. Gurdjieff határozottan állítja, hogy a nők haja kozmikus erőket szolgál, ezért nem vágathatják rövidre. Ugyanakkor a kozmikus törvény szerint a női lények passzív elvük miatt soha nem válhatnak szabaddá, semmilyen független megnyilvánulásuk sem lehet, egyszóval soha nem válhatnak nagykorúvá. (559. oldal.)

21. Az emberi pszichizmus megromlásának fő oka a vallásosság, amit Gurdjieff rendkívül károsnak tart, mert nemcsak elsorvasztja a pszichizmust, hanem a józan észt is elveszi. A földön az összes vallás a Jó és a Rossz káros ideájára épül.

22. A megromlott emberi természet ellenére rendszeres időközönként romlatlan emberek jönnek a világra, ám a nevelés őket is tönkreteszi. Csak nagyon kevesen birtokolják felnőttként is a "tiszta értelmet", természetesen ő Gurdjieff ilyen lény. Az olyanok, mint ő azután a romlatlanul születetteteket összegyűjti a tiszta objektív értelemre (beavatás). Csak az ilyen emberek lehetnek tanításának követői.

23. Gurdjieff különös jelentőséget tulajdonít a máknak, mert "rajta keresztül jön létre minden más kozmikus koncentrációs gravitációs központ átalakulás eredményeinek evolúciója és involúciója." (666. oldal.) Az ópiumról van szó. Naprendszerünk aktív elemei a Hét Törvényének értelmében: Hidrogén, Fluor, Klór, Bróm, Jód és még kettő, amit csak az alkimisták ismertek: Hydro-umiak és Piotrkarniak. Mindezt egy készülékkel lehet bebizonyítani, amihez a következő anyagok kellenek: tojásfehérje, növényi nedv, állati ürülék, higanyötvözet, mamutagyar, kecskebél, farokszőr. Pontos recept nincs megadva. (675. oldal.) Ez a boszorkánykonyhába illő eszköz Gurdjieff szerint bebizonyítja az ópium, a fehérsugár, és a hang azonosságát. Ugyanakkor azt állítja, hogy a természettudósok miatt a valódi tudás feledésbe merült, azt csupán néhány Perzsiában élő ember őrizte, akiktől ő Gurdjieff átvette a valódi tudást. (683. oldal.) A tudás (információ) titok, mert ahhoz, hogy átadjuk a befogadónak el kell érnie egy bizonyos szintet az egyedül fontos lényi-tudásban. A tudás (információ) csak észbeli tudást ad, ugyanakkor csökkenti a lényi-tudást abban az esetben, ha az illető nem érte el a megkívánt szintet. Ezek szerint megkülönböztetünk észbeli és lényi-tudást, amelyek viszonya ellentmondásos. Arra azonban alkalmas ez az önellentmondás, hogy bármilyen kritikát okfejtés nélkül visszautasíthasson, ami a misztikus filozófiát követők tipikus módszere.

24. Gurdjieff rezgéstanának megfelelően úgy véli, hogy az épületek mérete és alakja meghatározza a benne lévő rezgéseket, ebből kifolyólag káros vagy hasznos bennük tartózkodni. Káros rezgéseket okoznak a modern művészetek és az orvostudomány által használt kémiai orvosságok. A rák is a megfelelő rezgésekkel tökéletesen gyógyítható. A tudatos ember mint amilyen Gurdjieff is, az önmagában keltett rezgések által gyógyítani képes. Valóban végzett gyógyítói tevékenységet, a híres írónőt Katherine Mansfield is kezelte eredménytelenül, aki meg is halt TBC-ben. Gurdjieff felesége rákját is maga kezelte, aki rövid idő alatt szintén elhunyt.

25. Gurdjieff szerint a nő természete a lustaság, ezért a férfinak nevelnie és irányítania kell, hogy ne váljon asszony-anya helyett asszony-nősténnyé. A női jogok, a nők szabadsága, egyenjogúság, egyforma lehetőségek mind badarságok, amitől a nő prostituálttá válik. (789-790. oldal.) A Hét Törvénye értelmében a férfi számára hét feleség az optimális. (794. oldal.) Európában mindenki arra fordítja energiáit, hogy megcsalja házastársát. Az asszony-anya és az asszony-nőstény egybeolvadt, ami a többnejűség jótékony intézményének hiányából fakad. A nemi betegségek terjedésének az oka viszont az angol-vécé bevezetése, valamint a vécézés utáni fürdés hiánya.

26. Azt állítja, hogy Mózes azért rendelte el a körülmetélést, hogy megakadályozza az onanizálás. Az iszlám is átvette ezt a rendelkezést, ezért ott nincs is ilyen betegség (sic!). Eredetileg a kereszténységben is volt körülmetélés, de az Egyházatyák akik megrontották és tönkretették a keresztény tant, kivezették ezt az orvosi eljárást. Az iszlám a körülmetélés és a többnejűség miatt magasabb rendű a kereszténységnél, különösen az iráni síita ága. Aki gyerekkorában maszturbált az felnőttként nem fog tudni normálisan gondolkodni, ugyanis az orgazmus érzése mindörökre elzárja az utat a normális gondolkodás lehetőségétől. A foxtrott tánc közben ugyanaz a folyamat játszódik le az emberben, mint az onanizálás közben.

27. A kereszténység egyedül a böjtöt őrizte még meg, de ez is kezdi elveszíteni a jelentőségét. Húst soha nem szabadna enni, ám a dolog annál sokkal bonyolultabb, mint hogy egyszerűen áttérünk a húsmentes étkezésre. Arról van szó, hogyha felhagy valaki a húsevéssel, de közben továbbra is húsevők között él, akkor "a létező legborzalmasabb bajoknak lesz kitéve." (816. oldal.) Többek között megszűnik az akaratereje, és általános pszichikai állapota is elkerülhetetlenül hanyatlani kezd. Teste erősödik ugyan, de a lelke leromlik. Akik húst fogyasztanak azoknak a teste változatlan marad, de jellemük, általános karakterük, erkölcseik leromlanak. Ebből következőleg amennyiben az emberiség megmarad a húsevés mellett, illetve ha csak egyesek hagynak fel a húsfogyasztással, abból semmi jó nem származhat. Van azonban egy időszak, amikor a húsfogyasztás káros hatásai felerősödnek. Ha legalább ebben az időszakban mindenki tartózkodna a húsevéstől az már nagyon sokat javítana a helyzeten. Ez az időszak pedig azonos a keresztény Nagyböjt idejével. (816-819. oldal.)

28. Gurdjieff egyrészt hangsúlyozza, hogy a gondolkodás automatizmusát a nevelés okozza, mivel a szokások belénk nevelése gondolkodás nélküli cselekvéseket okoz, másrészt azon panaszkodik, hogy Európában nincs egyetlen olyan szokás sem, amely az emberekbe "az erkölcsöket belenevelné." (823. oldal.) Erre azért lenne szükség, mert az automatizmus ellenszere a "jó patriarchális szokás." (824. oldal.)

29. Azok után amit a nőről és a szexualitásról mondott meglepő, hogy pártolja sőt kifejezetten nagyra tartja a női homoszexualitást. Mint írja Leszboszon élt Szapphó a női boldogság felfedezője. "E szigetről ered az elnevezés, mely azokat a nőket illeti, akik méltóvá váltak e rendkívüli nő tanítását megérteni és létezési folyamatukban megvalósítani, most leszbikusoknak nevezik őket." (828. oldal.)

30. A világ összes népe igyekszik átvenni Amerika tulajdonságait, miközben az amerikaiak tulajdonságai a föld összes népének rossz tulajdonságainak az összességéből áll. Az amerikaiak összes ártalmas találmányai közül a legártalmasabb az, hogy életük legnagyobb részét nagyon magas házakban töltik. Gurdjieff e nézetét New York-i látogatására alapozza, ahol egyébként ragyogóan érezte magát. Elmélete szerint a másodlagos táplálkozást szolgáló rezgések és sugárzások nem tudnak az atmoszféra "egy bizonyos" (sic!) határán túllépni. (840. oldal.) Elbeszélése szerint az atlantiszi időkben élt a nők egy külön alfaja, akiknek szigete Atlantisszal együtt elsüllyedt. Ezeknek a nőknek olyan szűk volt a medencecsontja, hogy csak császármetszéssel tudtak szülni. Mármost Gurdjieff azt tapasztalta, hogy az amerikai nők teste is ebbe az irányba kezd átalakulni. Sajnálkozik emellett azon is, hogy az amerikaiak életszükségletévé vált az olvasás (sic!), amit tovább súlyosbít az a tény hogy végig is olvassák az elkezdett könyvet, márpedig amint fentebb láttuk (15. pont) az olvasás nem más mint gondolkodás, ami ártalmas mert "a már amúgy is eléggé híg gondolkodásuk, nyilvánvalóan egyre hígabb és hígabb lett." (842. oldal.)

31. Az emberi lények számára az őszinte gondolkodás és a valóság érzete elérhetetlen. Az ember legfőbb pszicho-szerves szükséglete, hogy másokat a helyes útra térítsen, ami alatt azt kell érteni, hogy nem viselik el ha valaki más mint ők. Gurdjieff szerint demokrata az, akinek fogalma sincs, hogyan kell másokat igazgatni, következésképpen "teljesen képtelenek a hatalmuk alatt lévő lények létezését irányítani." (868. oldal.) Az értelmiségi, az intelligencia mechanikus működésű embert jelent, ők elsősorban demokraták. A valódi értelemben vett (Gurdjieff szerinti) intelligencia azokat jellemzi, "akiket a többség unintelligensnek tekint." (864. oldal.)

32. A Világegyetem kiteljesedéséhez szükséges rezgéseket a lények létezése és halála okozta kisugárzások hozzák létre. Minél fejletlenebb egy faj, annál rövidebb életű, ám ezért sok utóda van. A fejlett lények kevés utódot hoznak a világra, ám hosszú életűek. A rezgéseknek ugyanis nem a száma számít, hanem a minősége. Az emberi faj feladata az, hogy a kisugárzott rezgéseivel egyensúlyba tartsa a Holdat és a Föld egy másik apró holdját. Ennek a két holdnak a kiválása a Földből okozta az ember romlott természetét.

33. Az ember felső-teste vagyis a lélek is anyag. Mivel az emberek nem tökéletesednek, így nem fejlődik ki felső-testük, ezért az abból származó rezgések hiányoznának a Hold egyensúlyához, ezért a Természet más módon gondoskodik erről, nevezetesen az emberek tömeges halálából származó rezgésekkel. Ez az oka a háborúknak.

34. Az atlantiszi emberek tudtak arról, hogy bizonyos kozmikus anyagnak létükkel való átalakítása a kötelességük. Ennek érdekében a következőket alkalmazták: a régiók körzeteiben mindenhol három speciális épületet emeltek a nemeknek: hímnem, nőnem, és a középső nem lényeinek. Az elsőben a férfiak a jól meghatározott önmagára emlékezés állapotában hajtották végre a kozmikus anyag átváltoztatását, mintegy a keresztény lelkigyakorlatokhoz hasonlóan. A másodikba a nők költöztek be arra az időre, amíg a menstruációjuk tartott. Ők termelték ki magukból a passzív anyagot, ezért ők tudatosan arra törekedtek, hogy ne gondoljanak semmire. Minden összpontosításuk csakis jelenlegi és eljövendő gyermekeik jólétére irányulhatott. A harmadik épületbe a középső nembe tartozó férfiak és nők vonultak be. Ide olyan férfiakat zártak meghatározott időszakokban, akik valami miatt képtelenek voltak az anyagátváltoztatásra, illetve azokat a nőket, akik egyáltalán nem menstruáltak, vagy akiknek a menstruációja nem volt normális, illetve azokat a nőket, akiknek a szexuális kívánságaikat illetően időnként "valóságos tavaszi kancává" (sic!) változtak át. Több tünetet felsorol, amik alapján ezek az emberek felismerhetőek, de a legjellemzőbb közülük egy betegség: az aranyér. A bezárásra pedig azért volt szükség, mert fogyatékosságokból kifolyólag a hónap bizonyos napjain emanációik károsan hatottak a szabályos létezésre. Ennek a szokásnak a maradvány a zsidóknál található tisztátalansági szabály a menstruáló nők esetében. A nők ilyenkor rontó hatással vannak a férfiakra. Azzal, hogy ma a nők menstruáció alatt szabadon járkálhatnak az amúgy is meglévő, ám ekkor felerősödő hisztériájukkal a férfiakat káromkodókká teszik.

35. A mindenütt jelenlévő szent anyag két részének összeolvadásának és kölcsönös lerombolásának eredménye a villamosenergia. Ennek a természetből való kivonásával nagy károkat okoz az emberiség.

36. A Jó és a Rossz hamis ideológiája a legfőbb rossz a földön, amiből olyan tévtanok származnak, mint az igazságosság eszméje.


Tanításának esszenciája

37. Az öntudatra ébredés lehetősége nem jelenti azt, hogy az minden ember számára elérhető lenne. Ez nem a személyiségtől függő dolog, nem is a kozmikus törvényektől, hanem kizárólag születésünk és gyermekkorunk körülményeitől, vagyis attól amit örököltünk, valamint a gyerekkorban minket ért hatásoktól. Lényegében tehát a szerencsén múlik az öntudatra ébredés lehetősége. Ezután már csak az akaraton múlik, keresztény terminussal élve az áteredő bűntől való szabadulás. A Hold kiszakadása következtében rossz irányban fejlődött az emberi faj pszichizmusa, mivel az említett kozmikus katasztrófa megváltoztatta a környezet rezgéseit és a sugárzást. A Természet ezért egy szervet fejlesztett ki az emberben, ami korrigálta a rezgésszámot és a sugárzást, majd amikor már erre nem volt szükség, eltávolította. Megmaradt azonban a rosszra való hajlam, ami gátolja fejlődésünket és feladatunk betöltését. Ez a rosszra való hajlam öröklődik. Az ember helyreállításának módja a saját és mások halálának folyamatos tudata az értelemben. A probléma abban rejlik, hogy nem tudjuk elképzelni saját halálunkat. Azért nem tudjuk elképzelni a saját halálunkat, mert a Természet nem engedi, méghozzá azért nem engedi, mert a romlott állapot következtében nem vagyunk képesek a valósággal szembesülni. Az ember nem önmagáért születik, hanem magasabb kozmikus célok szolgálatában. Az emberből származó rezgések szükségesek a Természet egyensúlyának fenntartásához. Amennyiben tudatában lennénk saját halálunknak, akkor elviselhetetlen lenne az életünk és végeznénk magunkkal. Az idő előtti halálunk viszont felborítaná a Természet egyensúlyát. Egyrészt tehát a Természet nem engedi a haláltudatot megjelenni, másrészt viszont éppen emiatt nem tudunk fejlődni, ami szintén az egyensúly ellen hat. Úgy látom ebben az ellentmondásban rejlik filozófiájának leggyengébb pontja. A továbbiakban arra hivatkozik, hogy kétféle ember van: valódi ember és idézőjelbe vett ember (sic!). Az előbbi képes a fejlődésre, egy elmúlhatatlan lény, vagyis a felső lényi-test a lélek megszerzésére, az utóbbi nem, s ezért halálakor végérvényesen megsemmisül. Az emberek többsége ez utóbbihoz tartozik. A véletlen azonban megadhatja a lehetőséget, hogy akaratunk által halhatatlanságra tegyünk szert. Ehhez az kell, hogy haljanak meg bennünk a régi szokások és automatikus működések, és ezáltal új életre keljünk. Akkor megismerjük az objektív igazságot.


Értékelés

38. Gurdjieff tanításának bemutatása folyamán igyekeztem az értékelését is megadni kritikai észrevételeimmel. Itt most csupán a legfőbb általános problémára szeretnék utalni. Gurdjieff láthatóan az Egyet tette elvvé, három személyben: Szent Állítás, Szent Tagadás, Szent Egyesítés. Ugyanakkor elítéli a Jó és a Rossz dualitását, miközben folyamatosan két elvről beszél: férfi és nő, aktív és passzív. De ha az Egy az elv, akkor a jó a rosszban található, ám akkor mint ellentétek kioltják egymást. Nem Szent Egyesítésről, hanem megsemmisülésről lenne szó. Láthatólag nem gondolta végig a szerző, hogy mi következik abból, ha az ellentéteket és az egyet elvekké teszi. (Lásd, Arisztotelész: Metafizika, 14. könyv, 4. fejezet.)

39. Helytelen az a felfogása is, hogy a fejlődés elvét az egész Világegyetemre kiterjeszti. (Lásd, Arisztotelész: Metafizika, 14. könyv, 5. fejezet.) Filozófiája tulajdonképpen egyfajta mese, és a mesének nem kell logikusnak lennie. Éppen ezért nincs is szüksége érvelésre, amit vár az a feltétlen elfogadás.


Utószó

40. Gurdjieff filozófiájának ez a könyv adja foglalatát, amelynek célja a szerző szándéka szerint tanításának fenntartása az emberiség kultúrtörténetében. Kiadásra csak ezt a művét szánta. Második könyvét már nem engedte kereskedelmi forgalomba, csupán iskoláiban tartott nyilvános felolvasásokon hallgathatja meg bármely érdeklődő. Harmadik és egyben utolsó művét kizárólag a pontos utasítások által speciálisan előkészített követőinek van lehetőségük megismerni.Irodalom

G. I. Gurdjieff: A mindenségről és a mindenről avagy Belzebub elbeszélései unokájának: az emberek életének páratlan és objektív kritikája. Sophiris, 2003.


Link

Gurdjieff

Gurdjieff és Ouspensky2017. július 15.